Reglament

Kàrting Series 2018 – Reglament oficial.

ATENCIÓ: Reglament provisional.

 1. Participants.

1.1 El campionat és obert a totes les persones majors de 18 anys i a menors amb autorització del pare/mare/tutor.

1.2 Els participants han de tenir una alçada mínima de 1,5 metres.

1.3 El número mínim de participants per tal que es disputi una prova és de 10. En general, el número màxim d’inscrits per cursa és de 60 pilots, tot i que aquesta xifra pot variar en funció de cada circuit.

 1. Proves.

2.1 El Campionat Karting Series 2015 esta format per un màxim de 15 proves, que es disputaran entre febrer i novembre.

2.2 El campionat el formen curses individuals i curses de resistència. Totes les curses, siguin de la distància que siguin i encara que formin part d’algun altre Trofeu o Subcampionat, puntuen per la general de les Kàrting Series 2018.

2.3 Les curses de resistència (en principi en tindrem 5) també puntuen pel Challenge Resistència amb la seva puntuació i trofeus independents

2.4 A l’apartat de Calendari trobareu les dates i circuits. No es descarta que durant l’any hi pugui haver algun canvi amb la incorporació de nous circuits, Trofeu, etc.

2.5 Per obtenir classificació final al campionat no és necessari participar a totes les curses, ja que totes tenen puntuació separada i diferent.

 1. Horaris

3.1 Horaris. En general, la jornada de curses començarà a les 9:30 amb la recepció de participants. Els horaris que s’exposen a continuació són una referència. En funció del circuit i del nombre d’inscrits, cada cursa publicarà els seus horaris particulars, els dies abans a la disputa de la prova.

Amb caràcter general, s’intentarà seguir el següent quadre horari:

9:30 – 10:00 Recepció de participants

10:00 Sorteig de karts

10:10 – 10:45 Entrenaments lliures.

10:50 – 11:15 Entrenaments cronometrats

11:30 Inici Curses, disputant-se en primer lloc la Final D i en últim lloc la final A.

 1. Desenvolupament de les curses.

4.1 Sorteig de karts. Els karts disponibles a cada cursa es sortejaran entre tots els participants, utilitzant el sistema que cada karting consideri més oportú. El kart assignat a cada pilot no es podrà canviar durant els entrenaments a no ser que tingui un clar defecte de funcionament. Cal tenir en compte dues característiques dels karts de lloguer que NO són motiu de canvi de kart assignat: 1. Tot i que tots els karts són iguals i tenen el mateix manteniment, de vegades les potencies no són exactes en tots ells. Això no vol dir que un kart determinat sigui sempre més lent, si no que en un moment donat pot corre una mica més o una mica menys, segons factors aleatoris impossibles de controlar. 2. Els karts passen els controls necessaris per mantenir el seu bon estat. Tot i això, degut a l’ús intens que se’ls sotmet per la seva característica de karts de lloguer, de vegades poden presentar petites anomalies, en especial a la direcció. Entenem que aquests defectes poden fer el kart una mica més difícil de pilotar, però això no el converteix en un kart més lent que els altres. Després dels entrenaments cronometrats es realitzarà un altre sorteig per tornar a assignar els karts.

4.1.2 En alguns circuits, en funció del que el personal del karting dictamini, el sistema de sorteig pot canviar i fer-se en cada tanda, lliures, cronometrats i cursa.

4.2.1 Format de cada cursa: Cada cursa constarà de: Tanda entrenaments lliures: 8/10 minuts depenent de la longitud de cada circuit. Tanda d’entrenaments cronometrats: 8/10 minuts en funció de la longitud de cada circuit. Cursa: Es disputarà a un número determinat de voltes, en funció de la longitud del circuit. En general s’intentarà que cada cursa duri entre 15 i 20 minuts.

4.2.2 En alguns casos, en funció del circuit i del nombre d’inscrits, es podrà dur a terme una Super Final tenint en compte les classificacions en les finals prèvies. En tot cas, el format definitiu de cada prova s’anunciarà durant la setmana prèvia a la cursa.

4.3 El desenvolupament de cada cursa anirà en funció del nombre d’inscrits, podent-se repartir en un màxim de 4 grups segons el circuit. L’assignació de grups pels entrenaments lliures i cronometrats, serà en funció de la classificació del campionat (a excepció de la primera cursa, en que es farà per sorteig). Als participants que debutin en una cursa se’ls assignarà el/s grup/s menys ràpid. A les curses de resistència per equips, es tindrà en compte la posició del pilot més ben classificat.

4.4 A totes les curses, després dels entrenaments cronometrats, i en funció dels temps establerts, s’assignarà una final a cada participant, anomenades Final A, B, C i D, sent A la dels més ràpids i D la dels menys ràpids.

 1. Puntuació de cada cursa

5.1.1 Puntuació. Es repartiran punts a tots el pilots que acabin la cursa, establint una classificació total tenint en compte totes les finals. La quantitat de punts varia en funció del total de pilots inscrits, i funciona de la següent manera:

-Puntuen tots els pilots que acabin la cursa.

1º – número de punts equivalent al total d’inscrits +10 punts.

2º -6 punts

3º -5 “

4º -4 “

5º -3 “

6º -2 “

7º -1 “

8º -1 “

9º -1 “

10º -1 “

Exemple de classificació en una cursa de 35 participants:

1º – 45 punts (35 participants +10)

2º – 39 punts (45-6)

3º – 34 punts (39-5)

4º – 30 punts (34-4)

5º – 27 punts (30-3)

6º – 25 punts (27-2)

7º – 24 punts (25-1)

8º – 23 punts

9º – 22 “

10º – 21 “

29º – 2 punts

30º – 1 punt

Del 31 al 35 obtenen 1 punt.

Si un pilot no acaba la primera volta de la seva cursa, no obtindrà punts i ocuparà l’última posició tenint en compte tots les grups.

5.1.2 En el cas que el format de la prova inclogui Pre Final i Super Final, la puntuació explicada en el punt 5.1.1 s’aplicarà a la Super Final. Si s’ha previst i anunciat amb antelació, la/es Pre Final/s també es poden puntuar però amb un nombre de punts inferior al de la Super Final. Això exclou els casos en que s’hagi de fer pre final per circumstàncies de la jornada (mal temps, etc.)

Com a norma general, quan puntuïn, les Pre Finals puntuaran la meitat dels classificats, amb 1 punt pel que quedi a mitja taula i anar pujant punt a punt fins el primer classificat. (per exemple, en una pre final de 10 participants, es repartirà 1 puny pel 5è, 2 pel 4rt, 3 pel 3er, 4 pel 2on i 5 pel guanyador.

5.2 Les curses de resistència per equips puntuen igual que les normals i els punts els obtenen tots els pilots de l’equip. Per obtenir el nombre de punts del guanyador es tindrà en compte el número d’equips inscrits multiplicat pel número de pilots per equip. (En el cas que el número de pilots sigui variable, es tindrà en compte el número més baix. Exemple, si es permeten equips de 2 o 3 pilots, els punts a tenir en compte per la classificació serà el número d’equips x2).

5.2.1 Punts extra. Hi haurà 5 punts extra per l’autor de la volta més ràpida en entrenaments cronometrats tenint en compte tots els grups i 5 punts més per l’autor de la volta ràpida de la Final A, 4 punts pel de la Final B, 3 punts pel de la Final C i 2 punts pel de la Final D. En el cas que la provi inclogui Pre Final puntuable, també hi haurà 5 punts extra per l’autor de la volta ràpida, tenint en compte totes les Pre Finals.

5.3 Podis. Es farà un podi (sempre que sigui possible amb cava) pels tres primers classificats de cada final. A més, hi haurà trofeus i/o diplomes pels tres primers classificats de cada final.

5.4 Tenint en compte que el format de cada cursa pot ser diferent, també les puntuacions assignades poden canviar en funció d’aquest format.

 1. Puntuació final del campionat.

6.1 Al final del campionat es sumaran les 10 millors puntuacions obtingudes per cada pilot en les diferents proves per definir la classificació final. Els tres primers classificats de la General tindran premi .

6.2 A més de la classificació general, també es publicaran classificacions per Província, per grups d’edat i per equips. En la puntuació per equips puntuen els 3 millors classificats de l’equip. Per puntuar per un equip s’ha de registrar al moment de fer la inscripció. Per donar marge als participants a formar equips, es dona marge fins la tercera cursa de la temporada per apuntar-se a un equip en una cursa ja disputada. A partir de la quarta cursa ja no hi haurà puntuacions retroactives.

6.3 Grups d’edat. S’estableixen els següents grups d’edat en funció de l’any de naixement:

Menors: nascuts l’any 2000 i posteriors.

Absolut: nascuts entre 1989 i 1999.

Màster 30: nascuts entre 1979 i 1988.

Màster 40: nascuts entre 1969 i 1978.

Veterans: nascuts l’any 1968 i anteriors.

6.4 Les categories només seran vàlides si tenen un mínim de 10 participants.

 1. Anulacions de proves.

7.1 En cas de mal temps, l’organització de cada prova pot decidir la seva anulació. S’intentarà avisar amb la màxima antelació possible via e-mail. En cas d’anulació es buscarà una altra data el més propera possible per la disputa de la prova, sent vàlides les mateixes inscripcions. Si un participant no pot o no vol participar a la nova data, se li retornaran els diners de la inscripció.

 1. Reclamacions.

8.1 Per tal d’evitar endarrerir la finalització de les proves, les reclamacions s’atendran després de les cerimònies de podi, amb el següent procediment: 1. Informar a un membre de la organització de la intenció de presentar una queixa. 2. Enviar un e-mail a info@kartingseries.cat per informar, abans del següent dilluns a les 12:00h. Cal explicar el que ha passat amb el màxim detall. El fet d’enviar una queixa NO suposa que es resolgui a favor.

 1. Conducta dels participants.

9.1 Aquest campionat es disputa amb els karts de lloguer que posa cada karting. Per tant, no es poden modificar les muntures i cal tenir la màxima cura de la seva conservació i bon funcionament. Qualsevol conducta que creï perjudici a l’estat o correcte funcionament del kart serà sancionada a criteri de la organització i pot anar des de un advertiment, a sanció en temps a la cursa o amb l’expulsió del campionat si cal.

9.2 Durant la disputa dels entrenaments i de les curses, s’espera la màxima esportivitat per part dels participants, evitant xocs innecessaris que poden ser perillosos i distorsionar el resultat de les curses, que hauria de ser en funció de la perícia de cada pilot. Els avançaments s’han de fer de forma neta i segura. El personal de cada circuit i de la organització estarà atent a comportaments antiesportius i sancionarà segons cregui convenient en cada cas. Les sancions poden anar des de la pèrdua de punts, temps o de posicions, fins a la expulsió del campionat. Cal entendre que ni el personal dels Kartings ni els membres de la organització tenen la capacitat de veure tot el que passa en pista, ni la informació suficient per decidir qui és el culpable d’una determinada situació.

9.3 Cada prova es disputa en un espai públic i compta amb la presència de pilots, familiars, amics, organitzadors, etc. Es prega el màxim d’esforç per part de tothom per mantenir les instal·lacions en el millor estat possible. També demanem un comportament educat i solidari amb tothom, evitant les discussions i les paraules malsonants.

9.4 El personal de cada karting i de la organització intenta vetllar pel bon funcionament de la prova, tant en la part logística (horaris, resolució de dubtes, entrega de material, etc.), com en la vessant esportiva (equanimitat). Demanem que se’ls tracti amb l’educació i el respecte que mereixen i que es respectin les seves decisions. Les faltes de respecte a personal del karting, de la organització o cap altres pilots seran sancionades a criteri de la organització, i les sancions poden anar des de un advertiment a pèrdua de temps o posició a la cursa fins a l’expulsió del campionat.

9.5 Queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques durant el transcurs de les proves.

 1. Material.

10.1 Cada karting tindrà a disposició dels pilots cascs de protecció, que es obligatori en tots els entrenaments i curses. Es lliure la utilització d’un casc propi, i d’altres elements com guants, granota, collarí, botes, etc.

10.2 Es obligatori l’ús de calçat tancat (no són vàlides xancletes, espardenyes, ni cap alçat obert). Es recomana l’ús de pantalons llargs.

 1. Inscripcions.

11.1 Les inscripcions es faran on-line a través del portal www.sport-ticket.cat Uns dies abans de cada cursa es facilitarà l’enllaç directe a la pàgina d’inscripció.

11.2 Per cada cursa, es tancaran les inscripcions a les 24:00 del dijous anterior a la disputa de la cursa.

11.3 En cas de no poder fer la inscripció i el pagament on-line, hi ha la opció de pagar per transferència. Cal enviar un mail a info@sport-ticket.cat amb el nom i cognoms del participant i rebreu la resposta amb el número de compte i les instruccions. Cal fer la transferència com a tard el dimecres anterior a la prova.

11.4 Els diners de les inscripcions només es retornen mentre el plaç estigui obert. Un cap es tanca el plaç de les inscripcions no es retornaran els diners.

 1. Condició física, seguretat i accidents.

12.1 El karting en sí mateix, i el format específic d’aquest campionat, dues tandes d’entrenaments i una cursa, requereix de certa condició física, sobretot a nivell de resistència muscular de les extremitats superiors. El fet d’inscriure’s implica que s’està en la condició física necessària per realitzar-la de forma segura.

12.2 Tant els Kartings com l’organitzador disposen de les assegurances necessàries per dur a terme aquesta activitat amb les màximes condicions de seguretat possibles i dins del marc de la llei vigent. No obstant això, el fet d’inscriure’s a una cursa implica el coneixement de que el karting és una activitat que porta intrínseca la possibilitat de tenir accidents. En cas de danys físics actuaran els serveis assistencials previstos en les assegurances. Els participants a les curses accepten aquest risc i renuncien específicament a emprendre accions legals contra els organitzadors.

 1. Disposicions addicionals.

13.1 En realitzar la inscripció, els participants accepten que es prenguin fotografies de l’esdeveniment i es puguin utilitzar per a la difusió i promoció del campionat.

13.2 El fet d’inscriure’s a una cursa dona per fet l’acceptació d’aquest reglament.

13.3 Qualsevol altre contingència que pugui sorgir durant el campionat queda a criteri de la organització i la seva decisió serà inapel·lable.